Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door
Agrarische Natuurvereniging Raamvallei (ANV Raamvallei).
Verwerking van persoonsgegevens door ANV Raamvallei
De ANV Raamvallei zet zit in voor het behoud en beheer van Agrarische natuur- en
landschappen, met als doel de landbouw te bevorderen in Noord-Oost Brabant. ANV
Raamvallei staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 17192539.
Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor ANV Raamvallei is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van
informatie essentieel. ANV Raamvallei spant zich in om de bescherming en het correcte
gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen.
In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze ANV Raamvallei uw
persoonsgegevens verwerkt en beschermt.
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van ANV Raamvallei, is het noodzakelijk dat
bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die
noodzakelijk zijn om de lidmaatschapsovereenkomst en de ledenadministratie uit te voeren.
Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door ANV Raamvallei verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de diensten;
 • het opstellen en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • het uitvoeren van transacties en het versturen van facturen;
 • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 •  om u te kunnen informeren over de activiteiten van ANV Raamvallei;
 • om u te (kunnen) voorzien van voordelen die gepaard gaan met het lidmaatschap van ANV Raamvallei;
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van ANV Raamvallei;
 • voor het naleven van wettelijke en statutaire verplichtingen, alsmede verplichtingen voortvloeiend uit reglementen;
 • voor eventuele geschilbeslechting;
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te
achterhalen of die anderszins tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die ANV
Raamvallei van u verwerkt, hebben te maken met bovengenoemde doeleinden. U kunt in dat
kader denken aan uw contactgegevens (naw-gegevens) en uw lidmaatschapsgegevens
(lidnummer, lidmaatschapshistorie, contributiehistorie, etc.).
Grondslag voor gegevensverwerking
ANV Raamvallei verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de
overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden
persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van ANV Raamvallei, of
op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.
 Overeenkomst: Voor het verlenen van de diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen
het lid en ANV Raamvallei. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de
verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 Wettelijke plicht: ANV Raamvallei verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is
ter voldoening aan wettelijke verplichting die op ANV Raamvallei rust.
 Gerechtvaardigd belang: Indien ANV Raamvallei een zwaarder gerechtvaardigd belang
heeft dan uw privacybelang, is ANV Raamvallei gerechtigd uw persoonsgegevens in die
situatie te verwerken.
 Toestemming: Als ANV Raamvallei persoonsgegevens wil verwerken, maar deze
verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal ANV Raamvallei uw
toestemming vragen voordat ANV Raamvallei de persoonsgegevens gaat verwerken.
Delen en doorgifte van persoonsgegevens
ANV Raamvallei kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld
bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts
toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.
ANV Raamvallei maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit
te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot
persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen
waarborgen, heeft ANV Raamvallei verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze
leveranciers.
ANV Raamvallei verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal ANV Raamvallei
geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct
marketing of andere doeleinden.
Het voorgaande is alleen anders wanneer:
 u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 ANV Raamvallei wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.
ANV Raamvallei heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te
verwerken. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt door een partij gevestigd buiten de
EU, garandeert ANV Raamvallei dat deze partij een passend beschermingsniveau biedt.
Bewaartermijn
ANV Raamvallei waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig
is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens
noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.
Beveiliging en integriteit van gegevens
ANV Raamvallei heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter
bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of
vernietiging en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw
persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens ANV Raamvallei
betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de
privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de
persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te
handhaven.
Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. ANV Raamvallie vindt
het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van
onderstaande rechten door een e-mail te sturen of uw verzoek telefonisch te doen. U heeft de
volgende rechten:
 Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door ANV Raamvallei over
u verwerkte persoonsgegevens;
 Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste
persoonsgegevens;
 Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens
indien ANV Raamvallei deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden
verwerkt;
 Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte
persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, ANV Raamvallei de
persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft
gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen
dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende
persoonsgegevens door ANV Raamvallei over te laten dragen aan een andere organisatie;
 Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door ANV Raamvallei. Bij een dergelijk verzoek zal ANV Raamvallei de verwerking van de
persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw
belangen;
 Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te
worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit
waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.
ANV Raamvallei zal uw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de
beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal ANV Raamvallei u
hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de
verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie
maanden.
ANV Raamvallei kan bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit om te
voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte
wijzigingen worden aangebracht in uw persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw
verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoekt ANV Raamvallei u dan ook op voorhand
een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.
ANV Raamvallei wijst u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten
zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat ANV Raamvallei aan een bepaald
verzoek geen gehoor kan geven. ANV Raamvallei zal ieder verzoek steeds zorgvuldig
beoordelen. Mocht ANV Raamvallei aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven,
dan zal ANV Raamvallei dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens
in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.
Wijzigingen
ANV Raamvallei behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy
Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Klachten
Indien u een klacht heeft over de werkwijze van ANV Raamvallei, kunt u dit melden bij ANV
Raamvallei zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het
gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Autoriteit Persoonsgegevens
ANV Raamvallei heeft een Privacy Officer aangesteld om toezicht te houden op de naleving
van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, evenals
toezicht op de uitvoering van deze Privacyverklaring. U kunt contact opnemen met de Privacy
Officer van ANV Raamvallei.