Terugblik op 2020
Het jaar 2020 zit er alweer bijna op en we staan weer voor de feestdagen.
Een periode om nog eens terug te kijken en tegelijkertijd alvast na te denken over 2021.
2020 Was het jaar dat we het zonder Herman Wijdeven moesten doen, hij was betrokkenbij de oprichting van de Agrarische Natuurvereniging en vanaf het begin heeft hij als voorzitter een flinke bijdrage geleverd aan alle activiteiten.
Een gemis voor onze vereniging en zijn familie.
Heeft 2020 gebracht wat we er van verwacht hadden?
2020 heeft ons iets gebracht wat wij totaal niet verwacht hadden!
Het maakt ons op een bepaalde manier ook nederig, zet ons terug op onze plaats. Wederom is weer gebleken dat uiteindelijk de natuur het sterkste is. Iedereen weet dat het moeilijk vechten is tegen de natuur, maar we denken dan vooral aan storm, regen en
hitte. Nu ondervinden we aan den lijve wat de natuur met de mens kan doen. We vechten ertegen, zijn op zoek naar het juiste vaccin, maar ondertussen heeft een virus ons in zijn greep en is er niet meer te doen dan rustig af te wachten en hopen dat hij ons niet te pakken krijgt.
Wij hopen ook voor u allen dat u en uw dierbaren gezond zijn gebleven het afgelopen jaar en dit ook blijven.
De agrarische Natuurvereniging heeft de activiteiten ook op een laag pitje gezet het afgelopen jaar, natuurlijk werd er hier en daar wel wat aangelegd, met name bij de Randweg in Haps en onderhoud werd er ook gepleegd. In de zomer werd water gegeven, daar waar mogelijk was en waar er afspraken waren gemaakt dat onze werkgroep dat zou doen. Soms was ook water niet voldoende om de bomen overeind te houden. Bij de randweg
was een sterke bever actief. Knap wat zo’n beestje kan, maar niet altijd handig.

Ook bij Laarakker is een hard werkende bever bezig geweest. Afgelopen jaar zijn we als bestuur beperkt bij elkaar geweest, fysieke bijeenkomsten hebben we regelmatig afgezegd. We hadden natuurlijk wel onderling contact, ook met diverse organisatie was er wel overleg, maar vaak via de digitale snelweg. Wij hopen dat we snel weer terug kunnen naar de manier van werken en contact hebben met elkaar zoals we dat gewend waren.

Bloemenrand
Collectief ANB (Agrarisch Natuurbeheer Brabant)had een mooie actie voor alle leden, leden van ANV Raamvallei zijn automatisch lid van Collectief ANB.
Voor alle geïnteresseerde leden van de ANV’s uit het werkgebied was er gratis zaaizaad van kruiden/bloemenmengsels ter beschikking. Dit zaad was bedoeld om bijvoorbeeld een overhoekje, een smalle bloemenrand langs een recreatief fietspad of een plukveldje voor de passant in te zaaien. Op die manier komt dit de biodiversiteit ten goede, en draagt dit positief bij aan de PR richting consument. In september werd er een fotowedstrijd
uitgeschreven, de mooiste foto kwam uit onze afdeling en wel van José en Pierre Meulepas: Wij hebben goed nieuws voor u, volgend jaar zal er opnieuw zaad beschikbaar zijn, wij zullen u via de mail op de hoogte brengen van de nieuwe actie en u tijdig laten weten wanneer u kunt bestellen.

Randweg Haps
Een aantal jaren geleden hebben we opdracht gekregen als ANV Raamvallei om als natuurcompensatie van de randweg om Haps 5,4 kilometer knipscheerheg aan te
planten. Die nieuwe natuurelementen compenseren de natuur die moest wijken voor de rondweg.
De provincie Brabant en gemeente Cuijk had Areal opdracht gegeven om een plan te maken. Voor dit project was grond nodig.
De provincie vond dat wij als ANV dit makkelijker konden regelen dan ambtenaren, omdat de ANV meer kennis van het gebied had en gemakkelijker contact maakte met de mensen die daar woonden. Het was de bedoeling dat het op vrijwillige basis gebeurde en dat vooral boeren mee
zouden doen in “Haps Zuid” dat wil zeggen aan de zuidzijde van de voormalige spoorlijn Boxtel Wezel. Ik zelf (Frank Loeffen), omdat ik de meeste mensen ken, heb veel mensen bezocht boeren en ook burgers in het buitengebied. Ook ben ik diverse keren met Gerald Willemse van Areal op pad geweest, soms om de mensen over de streep te trekken. Diegenen die heg aan wilden leggen kregen een vergoeding voor de ondergrond van de heg, onderhoud en de planten en het planten werd volledig vergoed. Er waren echter maar weinig boeren die grond beschikbaar wilden stellen, maar er wonen ook nogal wat burgers en vaak ook nog met wat grond die wel belangstelling hadden. Zij vonden het vaak nog wel interessant om op de rand van hun perceel een mooie afscheiding te hebben, waarvan het onderhoud betaald werd. We hebben dan ook best veel niet-boeren bereid gevonden om heg te planten en ook flink wat meters waarvoor wij als agrarische Natuurvereniging de opdracht kregen om aan te planten. Het varieerde tussen enkele tientallen tot enkele honderden meters.
Hoewel we veel inspanning geleverd hadden, is het ons niet helemaal gelukt om genoeg meters bij elkaar te krijgen.
In overleg met de gemeente hebben we nog een aantal brede wegbermen ingeplant zoals bij de Kampsesraat in Haps.
Als laatst project hebben we een paar weken terug de laatste aanplant gedaan bij de familie Reijs in Haps. De familie was erg tevreden over de manier van ons werken en het zag er dan ook heel mooi uit. ( zie fotos) We hadden zelf ook voldoening van ons werk.
Al met al een mooi project voor ANV. En hiermee is het project Randweg Haps afgesloten.

Bokhasi-project:
Bokashi is een Japanse methode om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. In het Japans betekent het ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Bokashi verhoogt het organische stofgehalte en voedt de bodem.Anders dan bij composteren,
werken Bokashi-kuilen zonder zuurstof. Toegevoegde bacteriën, gisten en schimmels zetten het restmateriaal in ongeveer 10 weken om tot vruchtbare voeding voor de bodem en het bodemleven. Daarna kan het uitgereden worden over het land. Bokashi kan van bijna elk type vers organisch materiaal gemaakt worden. Bij de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert komt ieder jaar een grote hoeveelheid slootveegsel en boomblad vrij. Dit wordt nu naar een erkende verwerker gebracht. Dit materiaal zou na een bewerking tot bokashi ook direct als duurzame bodemverbeteraar kunnen worden verwerkt op landbouwgronden en in gemeentelijke plantsoenen. Momenteel wordt gekeken of het in de praktijk ook daadwerkelijk werkt.

Waterschap: er is regelmatig overleg met het waterschap, mogelijk komen er nog projecten waarbij de ANV Raamvallei een steentje kan bijdragen

Stila: Stimuleringsregeling Landschap is de opvolger van Stika Groen Blauw stimuleringskader. De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over
boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

Collectief ANB: Louis Hermanussen, ons bestuurslid heeft als afgevaardigde van ANVRaamvallei plaats genomen in het bestuur van Collectief ANB (Collectief Agrarisch Natuurbeheer Brabant). Wij zijn als bestuur blij dat Louis deze taak op zich wil nemen.
Natuur is een hot item, er wordt veel vergaderd en overlegd en het is belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van mogelijkheden.

Lieve mensen,
Wij hopen dat wij volgend jaar weer wat meer kunnen betekenen voor onze leden, het
was even pas op de plaats, er waren geen nieuwe projecten en we hadden u ni
vertellen. Wij vrezen dat ook de jaarvergadering niet door kan gaan op de manier zoals
we dat gewend zijn. Wij komen hier nog op terug, maar voor nu gaat uw en onze
gezondheid en veiligheid boven alles. Het is even niet anders.

Vanaf deze plek wensen wij alle leden en hun gezin een mooie kerst en een goede jaarwisseling.
Maar bovenal een goede gezondheid in 2021 en de verdere jaren.
Verder hoop ik voor jullie allen, dat 2021 datgene zal brengen, waar je op hoopt.

Volg de weg die voor je ligt
Dat is de weg die je moet gaan
Kijk gerust eens even terug
Maar probeer niet stil te staan
Want op de weg die je zal volgen
Daar ligt de toekomst en je doel
Het verleden is herinnering
Volg je hart en je gevoel

Het bestuur van ANV Raamvallei wenst u Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2021

Foto andere deelnemer

Foto José en Pierre

ANV