Missie Agrarische Natuurvereniging ‘Raamvallei’
Een streek moet verantwoordelijkheid krijgen en nemen om actief met natuur en landschap om te gaan. Als een streek dat zelf oppakt, zal men een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen bij het welzijn van natuur en landschap. Aan de andere kant zullen natuur en landschap meer gewaardeerd worden door de inwoners van de streek.
Door samenwerking ontstaat samenhang tussen de mens, de bedrijfsvoering op een agrarisch bedrijf en natuur. Het integreren van Agrarisch Natuurbeheer in de bedrijfsvoering van onze leden, verbetering van het landschap en natuur, dient ook het agrarisch belang en zorgt voor een beter imago. Mensen moeten met wederzijds respect kunnen wonen, werken en recreëren in het buitengebied.
De ANV legt verbanden in het buitengebied bij landinrichtingen en integrale gebiedsprojecten en zal hierin een coördinerende en uitvoerende rol vervullen.

Visie Agrarische Natuurvereniging ‘Raamvallei’
De samenwerking in het buitengebied van ANV Raamvallei wordt gerealiseerd in een vereniging, waarbij iedereen die binding voelt met het gebied, welkom is als lid. Door de samenwerking ontstaan nieuwe ideeën, innovaties en oplossingen om het gebied voor eenieder interessanter te maken.
We laten de overheden zien dat agrariërs in staat zijn, op een goede manier, inrichting van natuurlijke elementen en onderhoud daarvan, op een juiste wijze invullen en uit voeren.
Het is van belang om te zorgen voor een duurzame en werkzame manier om dit waar te kunnen maken. Hier tegenover staat een vergoeding, die recht doet aan de geleverde inspanning.
De ANV richt zich op het verder ontwikkelen en professionaliseren van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, alsmede op het ontwikkelen en vermarkten van zgn. groenblauwe diensten in relatie tot ons buitengebied.
Door overleg en goede samenwerking met verschillende organisaties en overheden kunnen we tot het opstellen van een pakket van eisen en wensen komen. Het einddoel moet uitgewerkte projecten en onderhoudsplannen opleveren mbt aanleg en onderhoud van bestaande en nieuwe natuur- en landschapselementen. Het aansluiten bij bestaande landelijke en regionale projecten behoort ook tot de mogelijkheden.
Voorbeelden van projecten kunnen zijn:

  • Kennisontwikkeling mbt beheer van natuur en landschap
  • Agrarische natuurverbetering
  • Onderhouden natuurgebieden
  • Begeleiding bij beheerssubsidies
  • Aanleggen compensatienatuur
  • Aanleg en beheer van landschapselementen zoals hagen, poelen, paden of zandwegen
  • Sloten en bermbeheer